English Version   数字石大   邮箱登陆    办公系统
首页  学术动态
学术动态
2019年1-9月我校SCI和EI检索论文情况
作者:    发布者:赵晓燕    发布时间:2019-10-09    访问次数:409

1、我校SCIEI发文情况

20191-9月,我校作为第一署名单位发表SCI论文1142篇、EI论文1190篇。SCI论文中,中国科学院文献情报中心期刊分区1区论文124篇、2区论文410篇,3区论文340篇,4区论文268篇,分别占比11%36%30%23%。

2、我校发表T0类期刊论文(共15篇)

  

论文题名期刊作者所在单位影响因子
Construction of CoP/NiCoP Nanotadpoles Heterojunction Interface for Wide pH Hydrogen Evolution Electrocatalysis and SupercapacitorADVANCED ENERGY MATERIALSLin, Yan; Sun, Kaian; Liu, Shoujie; Chen, Xiaomeng; Cheng, Yuansheng; Cheong, Weng-Chon; Chen, Zheng; Zheng, Lirong; Zhang, Jun; Li, Xiyou; Pan, Yuan; Chen, Chen化学工程学院21.875
Topology Exploration in Highly Connected Rare-Earth Metal-Organic Frameworks via Continuous Hindrance ControlJOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETYWang, YT; Feng, L; Fan, WD; Wang, KY; Wang, X; Wang, XK; Zhang, K; Zhang, XR; Dai, FN; Sun, DF; Zhou, HC材料科学与工程学院14.357
Superstructure of a Metal-Organic Framework Derived from Microdroplet Flow Reaction: An Intermediate State of Crystallization by Particle AttachmentACS NANOWang, Ying; Li, Liangjun; Liang, Huimin; Xing, Yanlong; Yan, Liting; Dai, Pengcheng; Gu, Xin; Zhao, Guoming; Zhao, Xuebo化学工程学院13.709
Controllably Enriched Oxygen Vacancies through Polymer Assistance in Titanium Pyrophosphate as a Super Anode for Na/K-Ion BatteriesACS NANOLi, Zhongtao; Dong, Yunfa; Feng, Jianze; Xu, Tao; Ren, Hao; Gao, Cai; Li, Yueran; Cheng, Mingjie; Wu, Wenting; Wu, Mingbo新能源研究院13.709
Controlled Hydrolysis of Metal-Organic Frameworks: Hierarchical Ni/Co-Layered Double Hydroxide Microspheres for High-Performance SupercapacitorsACS NANOXiao, Zhenyu; Mei, Yingjie; Yuan, Shuai; Mei, Hao; Xu, Ben; Bao, Yuxiang; Fan, Lili; Kang, Wenpei; Dai, Fangna; Wang, Rongmign; Wang, Lei; Hu, Songqing; Sun, Daofeng; Zhou, Hong-Cai材料科学与工程学院13.709
Embedding RhPx in N, P Co-Doped Carbon Nanoshells Through Synergetic Phosphorization and Pyrolysis for Efficient Hydrogen EvolutionADVANCED FUNCTIONAL MATERIALSChi, Jing-Qi; Zeng, Xiao-Jun; Shang, Xiao; Dong, Bin; Chai, Yong-Ming; Liu, Chen-Guang; Marin, Melinda; Yin, Yadong理学院13.325
Color-tunable upconversion emission from a twisted intramolecular charge-transfer state of anthracene dimers via triplet-triplet annihilationMATERIALS HORIZONSLiu, Heyuan; Yan, Xinyu; Shen, Li; Tang, Zhaofeng; Liu, Shanshan; Li, Xiyou新能源研究院13.183
Design of basal plane active MoS2 through one-step nitrogen and phosphorus co-doping as an efficient pH-universal electrocatalyst for hydrogen evolutionNANO ENERGYSun, Kaian; Zeng, Lingyou; Liu, Sihui; Zhao, Lei; Zhu, Houyu; Zhao, Jinchong; Liu, Zhi; Cao, Dongwei; Hou, Yongchun; Liu, Yunqi; Pan, Yuan; Liu, Chenguang化学工程学院13.12
TiO2-Coated Interlayer-Expanded MoSe2/PhosphorusDoped Carbon Nanospheres for Ultrafast and Ultralong Cycling Sodium StorageADVANCED SCIENCEWang, Yuyu; Wang, Yunxiao; Kang, Wenpei; Cao, Dongwei; Li, Chenxu; Cao, Dongxu; Kang, Zixi; Sun, Daofeng; Wang, Rongming; Coo, Yuliang理学院12.441
Direct Synthesis of Water-Dispersible Magnetic/Plasmonic Heteronanostructures for Multimodality Biomedical ImagingNANO LETTERSZeng, Jingbin; Gong, Mingfu; Wang, Dawei; Li, Mengmeng; Xu, Wenjing; Li, Zhiwei; Li, Shichuan; Zhang, Dong; Yan, Zifeng; Yin, Yadong理学院12.08
Chemical state of surrounding iron species affects the activity of Fe-N-x for electrocatalytic oxygen reductionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTALLi, Zhongtao; Wei, Liangqin; Jiang, Wen-Jie; Hu, Zhenpeng; Luo, Hao; Zhao, Weinan; Xu, Tao; Wu, Wenting; Wu, Mingbo; Hu, Jin-Song化学工程学院11.698
Phosphorous doped carbon nitride nanobelts for photodegradation of emerging contaminants and hydrogen evolutionAPPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTALWang, Shuaijun; He, Fengting; Zhao, Xiaoli; Zhang, Jinqiang; Ao, Zhimin; Wu, Hong; Yin, Yu; Shi, Lei; Xu, Xinyuan; Zhao, Chaocheng; Wang, Shaobin; Sun, Hongqi化学工程学院11.698
Fine-Tuning the Pore Environment of the Microporous Cu-MOF for High Propylene Storage and Efficient Separation of Light HydrocarbonsACS CENTRAL SCIENCEFan, Weidong; Wang, Xia; Zhang, Xiurong; Liu, Xiuping; Wang, Yutong; Kang, Zixi; Dai, Fangna; Xu, Ben; Wang, Rongming; Sun, Daofeng理学院11.228
A DSOGI-FLL-Based Dead-Time Elimination PWM for Three-Phase Power ConvertersIEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICSYan, Qingzeng; Zhao, Rende; Yuan, Xibo; Ma, Wenzhong; He, Jinkui信息与控制工程学院6.812
Cyclic hardening/softening behavior of 316L stainless steel at elevated temperature including strain-rate and strain-range dependence: Experimental and damage-coupled constitutive modelingINTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITYXie, Xue-fang; Jiang, Wenchun; Chen, Jingkai; Zhang, Xiancheng; Tu, Shan-Tung化学工程学院5.502

  


  

 3、我校各单位SCIEI发文情况

2019年1-9月我校各单位发表SCI论文情况


序号单位名称一区二区三区四区合计
1石油工程学院910410057270
2化学工程学院47974937230
3地球科学与技术学院4346944151
4理学院13393723112
5储运与建筑工程学院441232997
6信息与控制工程学院825171767
7材料科学与工程学院1331101165
8机电工程学院413242364
9经济管理学院17531641
10计算机与通信工程学院01241026
11新能源研究院572014
12东营科学技术研究院02114
13体育教学部00101


2019年1-9月我校各单位发表EI论文情况


序号单位名称EI论文数量
1石油工程学院283
2化学工程学院220
3地球科学与技术学院153
4储运与建筑工程学院110
5机电工程学院85
6理学院82
7材料科学与工程学院79
8信息与控制工程学院78
9经济管理学院37
10计算机与通信工程学院31
11新能源研究院28
12东营科学技术研究院3
13体育教学部1


2019年1-9月我校发表SCI和EI论文情况.xlsx

说明:数据库检索时间为2019920日,分析的是我校2019年以第一署名单位发表的SCIEI论文,SCI论文类型为ArticleReviewEI论文类型为Journal article,论文所在单位的判定是基于论文地址字段。中科院期刊分区采用的是2018年版期刊分区数据。


科技处

2019108